Pandas v Psycopg:

Pandas v Psycopg:

A Postgres database speed test. Who wins?